Thaigraph

 

   

ค้นหา
Thaigraph หน้าฟอรั่ม ข่าวสารกิจกรรมกราฟฟิก ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดตร ...
Maple Avatar ห้องแต่งตัวใหม่วิธีการเขียน Blog ส่วนตัววิธีโพสคลิปจาก Youtubeตารางข้อมูล เครดิต + Moneyวิธีการโพสกระทู้แบบรวดเร็ว
ดู: 2082|ตอบ: 0
go

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

Rank: 1

โพสต์เมื่อ 7-6-2013 13:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาขอเชิญประชาชนที่สนใจ สร้างสรรค์ผลงานส่งประกวดโลโก้โทรทัศน์รัฐสภา ร่วมสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัย เตรียมพร้อมการเป็นโทรทัศน์ดิจิตอลและโทรทัศน์สาธารณะ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยให้ประชาชนทั่วไป คณะบุคคล นิติบุคคล สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งประกวดได้ คนละ 2 ชิ้นงาน ซึ่ง Logo ต้องสื่อความหมายของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างชัดเจน และผู้ที่ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ใช่ส่งผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้อื่น ซึ่งหากพบว่ามีการผิดเงื่อนไขหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเองตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 56 และจะประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 10 ก.ค. 56 โดยรางวัลที่1 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๑. หลักการและเหตุผล
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐสภา ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมบทบาทภารกิจของสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการทุกคณะ โดยการสร้างสรรค์ผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในฐานะสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงควรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ตราสัญลักษณ์ (Logo) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนใช้ในการส่งเสริมและผลิตรายการ ที่มีความโดดเด่น ทันสมัย และน่าสนใจ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จึงมีดำริให้มีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยทำการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ Logo ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น
๒.๒ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำต่อตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมองค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
๒.๔ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ที่มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๕ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เอกสารอื่น ๆ และสื่อต่างๆ ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

๓. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
๓.๑ ประชาชนทั่วไป คณะบุคคลหรือนิติบุคคล
๓.๒ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของ Logo ที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบ Logo ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๓.๓ ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน
๓.๔ เป็นผลงานที่จัดทำและผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดในที่ใดมาก่อน
๓.๕ ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบ Logo ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๓.๖ ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
๓.๗ ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ในการปรับปรุงรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
๓.๘ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
๓.๙ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆได้

๔. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๔.๑ ตราสัญลักษณ์ (Logo)ต้องสื่อความหมายของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างชัดเจน
๔.๒ จะมีคำว่า “โทรทัศน์รัฐสภา” “Thai Parliament TV” “รัฐสภา” หรืออักษรย่ออยู่ในตราสัญลักษณ์หรือไม่ก็ได้
๔.๓ ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
๔.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งย่อส่วนในขนาด ๓ x ๓ เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดำ ปิดลงบนกระดาษแข็ง ขนาด เอ ๓ จำนวน ๑ ชิ้น ต่อหนึ่งผลงาน
๔.๕ มีคำอธิบายประกอบแบบ อยู่บนกระดาษ เอ ๓ ที่มีแบบปรากฏอยู่ หรือแยกเป็นแผ่นกระดาษ เอ ๓ ต่างหากก็ได้
๔.๖ ให้ส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล JPEG หรือ AI ด้วย

๕. การส่งผลงานเข้าประกวด
๕.๑ เขียนชื่อและนามสกุล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ E – mail ของผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่ด้านหลังของแผ่นชิ้นงาน และ CD หรือ DVD ทุกแผ่น
๕.๒ กรณีส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดโลโก้หรือตราสัญลักษณ์" โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ
ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันราชการ (จันทร์ - ศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เลขที่ ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๙๖ และ ๐๒๒๔๔ ๒๓๐๒ ในวันเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๕.๓ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
๖.๑ การสื่อความหมาย ๔๐ คะแนน
๖.๒ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ๔๐ คะแนน
๖.๓ การนำไปใช้ได้ตามสื่อต่าง ๆ ๒๐ คะแนน

๗. การประกาศผลการประกวด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และที่เว็บไซต์

๘. รางวัลการประกวด
๘.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๘.๒ รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

อนึ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน หากประสงค์จะขอรับผลงานคืน ให้ติดต่อนางสาวปริยากร สุริหาร ตำแหน่งพนักงานนำเข้าข้อมูล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๙๖ และ ๐๒๒๔๔ ๒๓๐๒ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน


ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก
บางบทความคุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบ VIP และ SUPERVIP ถึงจะเข้าอ่านบทความได้
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


Thaigraph

GMT+7, 19-2-2020 17:06 , Processed in 1.087825 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books